Login

Aktuality ZŠ Brozany

Výuka pro druhý stupeň od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

 vzhledem k blížícímu se konci školního roku bude příští týden zrušena online výuka přes Teams. Od pondělí 8. 6. 2020 bude probíhat prezenční výuka ve škole podle níže přiloženého rozvrhu. Účast na výuce je dobrovolná, ale doporučujeme ji v rámci uzavření prospěchu z jednotlivých předmětů.

Pro žáky, kteří se z vážných důvodů nemohou skupinové výuky zúčastnit, budou k dispozici individuální konzultace v následujících dnech po dohodě s jednotlivými vyučujícími.

 Každý žák donese na první hodinu čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení na stránkách nebo k dispozici na recepci), dvě roušky a sáček na jejich uložení. Výuka ve skupinách bude probíhat bez roušek za předpokladu dodržení bezpečné vzdálenosti. Další informace naleznete v pokynech níže.

 Při cestě do školy jsou žáci povinni dodržovat nařízení vlády ČR. V prostoru před školou je zakázáno se shlukovat. Jednotlivé třídy budou do šaten pouštěny jednotlivě.

 7:45 -  6A, 7. třída                  7:50 – 6B, 8. třída                   7:55 – 9. třída

Vrácení peněz za kroužky

Základní škola v tomto týdnu bezhotovostně odeslala peníze za nerealizované kroužky. Navrácena byla polovina úhrady za jeden kroužek. Jestliže žák navštěvoval více kroužků, pak byly částky sečteny. Prosíme zákonné zástupce, aby si částku zkontrolovali a v případě nejasností nebo dotazů kontaktovali účetní školy Janu Brůnovu na tel.: 734 739 561.


Výuka pro první stupeň od 28. 5. 2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k novým pokynům z MŠMT je možné od 28.5.2020 zařadit další žáky do výuky, při dodržení maximálního počtu 15 žáků ve skupině.

V případě vašeho zájmu o přidání vašeho dítěte do některé ze skupin, prosím kontaktujte vašeho třídního učitele.
                                                                                                                              Mgr. David Šálek
                                                                                                                                   ředitel školy

Výuka pro první stupeň od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

Na základě zjištěného zájmu a podaných přihlášek, byly vytvořeny skupiny pro výuku. Vzhledem k množství přihlášených dětí, budou výuku v jednotlivých třídách / skupinách vést jejich třídní učitelé. Detaily pro výuku v jednotlivých třídách vám sdělí každý třídní sám.

Distanční výuka bude probíhat v pozměněném režimu, dle pokynů třídního učitele. Níže uvádíme jen zásady společné pro všechny třídy.

Vstup do školy bude umožněn jednotlivým skupinám od 7:30. Pověřený pracovník školy vyzvedne vždy jednu skupinu před školou, žáky odvede do šatny a třídy a následně vyzvedne skupinu další. Žáci se před školou nebudou shlukovat.

 Každý žák bude mít 2 roušky a pytlík na jejich uložení. Žáci budou od třídního učitele poučeni o pohybu po škole a jednotlivých zásadách fungování výuky.

Výuku a její uspořádání řídí třídní učitel.

Výukový blok končí v 11:30 pro první a druhou třídu, v 11:40 pro čtvrtou a pátou třídu.

Ti, kteří dochází na obědy, budou pověřenou osobou odvedeni na oběd, kde si je pak může doprovod vyzvednout. Ti, kteří budou odcházet ihned po výuce, budou po skupinách opouštět budovu školy.

Více informací u třídních učitelů.

Příměstské tábory

Příměstský tábor při Základní škole a Mateřské škole Brozany nad Ohří, příspěvková organizace

 

TERMÍN: 13. 7. - 17. 7. 2020 a 17.8. - 20. 8. 2020
CENA:  1000 Kč
V ceně je zahrnuto: strava ve školní jídelně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, program a dohled pedagogických pracovníků.
Tábor je určen dětem od 7 do 12 let.
Scházet se budeme ve školní družině v Brozanech n. O.
Přihlášky je možné odevzdat v ředitelně školy (může i žák), nebo zaslat elektronicky na zastupce@skola-brozany.cz do 15.6. 2020.
Platba se bude hradit až po výzvě zákonným zástupcům.
Na tábor nelze přihlásit děti na jednotlivé dny.
Tábor se při nízkém počtu přihlášených účastníků (méně než 10) neuskuteční.
Program:
- sraz dětí od 7:00 do 8.00 ve ŠD
- dopolední a odpolední aktivity (podle počasí – sportovní hry, soutěže, výtvarné dílny, vaření, procházky do okolí, výlety )
- odchod z tábora od 14:30 do 15:00
Stravování
- před 9. hodinou svačina (v případě výletu mimo ŠD balíček)
- kolem 11:30 oběd (polévka, hlavní chod, občas dezert nebo ovoce, zelenina)
- kolem 14:00 svačina
- po celou dobu pitný režim (voda, šťáva, …)

 

Zahájení výuky pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Níže vám přinášíme základní informace k zahájení výuky pro 1. stupeň od 25. 5. 2020. Prosíme Vás o jejich pečlivé prostudování. Podoba distanční výuky bude upravena na základě vašich reakcí a projeveného zájmu o výuku prezenční a dle možností školy. Žáci, kteří nebudou přítomni prezenční výuky, budou nadále dostávat materiály a úkoly jako doposud.

Děkujeme vám za spolupráci.                                                                    Mgr. David Šálek
                                                                                                                  ředitel školy                                      

Obnovení výuky pro 9. ročníky od 11.5.2020 - POZOR na drobné úpravy rozvrhu pro ostatní třídy!

Z rozhodnutí vlády mohou od pondělí 11.5.2020  docházet žáci 9. ročníků. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Výuka bude probíhat 2x týdně prezenčně (PO a Čt) a 2x týdně distančně (Út a St).

Rozvrh platný od 11. 5. 2020

Klikněte na rozvrh pro zvětšení.
1. hodina -   8:00 -  8:45
2. hodina -   9:00 -  9:45
3. hodina - 10:00 - 10:45
4. hodina - 11:00 - 11:45

VRÁCENÍ PLATBY ZA KROUŽKY

Poměrná část plateb za kroužky bude vrácena do konce školního roku, tedy do 30. 6. 2020.

Výdej a příjem učebních materiálů v ZŠ

Od 5.5. každé úterý a čtvrtek v čase 9:30 - 11:00  je  možné vyzvedávat a odevzdávat materiály k výuce.
Předávat bude recepční v ZŠ.
Pro učební materiály si mohou dojít zákonní zástupci nebo žáci.

Pokyny k přihlášení microsoft TEAMS

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že se podle posledních informací žáci 2. stupně nedostanou do školy k běžné výuce do konce školního roku, přistoupili jsme k možnosti online vyučování pomocí tzv. Microsoft Teams. Jedná se o aplikaci, díky které budete moci být v kontaktu s vyučujícími i se spolužáky ve třídě, výuka bude probíhat v reálném čase, jako kdybyste byli ve třídě.

Uvedenou aplikaci je možné stáhnout do PC (je třeba mít sluchátka a mikrofon) nebo do mobilního telefonu. Pokud nechcete aplikaci stahovat, je možné se přihlásit jen přes webový prohlížeč.

Stažení aplikace do počítače:

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software#desktopAppDownloadregion

Stažení aplikace do telefonu:

Odkaz na přihlášení přes web:

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software

Pro každý předmět ve třídě bude zřízen samostatný team. V prvních hodinách se společně naučíme vše potřebné pro výuku tak, abychom dokázali využít všechny možnosti, které aplikace nabízí.

Během tohoto týdne dostanou prostřednictvím třídních učitelů všichni žáci 2. stupně účet a heslo pro vstup do Microsoft Teams. Po přihlášení najde každý žák přehled týmů, do nichž bude postupně zařazen.

Výhledově se počítá i s výukou 1. stupně podle instrukcí třídních učitelek.

Vím, že je tato situace pro nás všechny náročná, ale věřte mi, že se ji snažíme řešit, jak nejlépe umíme. Děkuji vám jménem celého pedagogického sboru za vaši vstřícnost a pochopení.

Mgr. David Šálek

Žádost o ošetřovné

Potvrzenou žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy je možné si vyzvednout ve škole po telefonické domluvě na tel. 777741393.
Upozorňujeme rodiče, kteří čerpají dlouhodobé ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy nebo školky, že mají na konci měsíce povinnost vyplnit formulář k dlouhodobému ošetřovnému, který pak následně předají zaměstnavateli a ten zašle na ČSSZ.  Formulář ke stažení níže.

Informace k zápisu do 1. třídy

V letošním roce bude probíhat zápis do prvních tříd bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole v termínu od 1. – 22. 4. 2020. Žádost o přijetí bude k dispozici na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí na recepci školy. Vytištěnou, vyplněnou a podepsanou žádost doručí zákonný zástupce osobně nebo poštou ve výše uvedeném termínu do školy. Podání je možné i elektronicky, ale pouze v případě, že zákonný zástupce má datovou schránku nebo elektronický podpis – nikoliv pouze emailem.

Níže je k dispozici i žádost o odklad povinné školní docházky.

Více informací k zápisu na tel. 739 558 730.

Následně po ukončení mimořádných opatření proběhne neformální setkání zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím a prostorami školy a paní učitelkou. Tato část už nebude součástí zápisu. O termínu tohoto setkání budeme informovat.

 Mgr. David Šálek, ředitel školy

Zrušení ozdravného pobytu

Ozdravný pobyt pro první stupeň se konat nebude. Již Vám byly vráceny peníze na účet.

Uzavření školy

Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od středy 11.3.2020 do odvolání základní škola uzavřena. Toto rozhodnutí se týká i školní jídelny a družiny. Mateřská škola je uzavřena od úterý 17.3.2020.

Po dobu uzavření školy neprobíhá ani zájmová činnost (kroužky) ani výuka ZUŠ.

Pro další informace prosím sledujte web školy.

Výuka – zadávání domácí práce

Po dobu uzavření školy naleznou žáci úkoly od jednotlivých vyučujících v sekci třídy. Tyto informace budou průběžně aktualizovány a nejpozději každé pondělí budou na stránce třídy úkoly na daný týden.

Plnění úkolů si prověří jednotliví vyučující.

Přípravu na přijímací řízení řeší příslušní vyučující dle potřeb žáků.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídního učitele, případně vedení školy.

Tipy pro zpestření přípravy

http://ucebnice.online/ – multimediální interaktivní učebnice zdarma po dobu 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, volně bezplatná licence bude prodloužena do 30. 6. 2020

http://www.matyskova-matematika.cz/ – pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou k dispozici výuková videa obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic.

https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ – online výuka pro žáky 1. třídy

https://www.skolasnadhledem.cz/ – pro domácí procvičování rodičů s dětmi, též zdarma. khanovaskola.cz – Vzdělávací portál sdružující více než 3000 videolekcí k různým vzdělávacím předmětům zdarma. Umožňuje bezplatné online lekce, kurzy a cvičení. Vše je v angličtině opatřeno českými titulky. Dostupná je i česká mobilní aplikace

https://skolakov.eu/

https://www.umimeto.org/ – když si vyberete předmět na úvodní stránce (panáček vlevo nahoře) můžete procvičovat bez registrace

https://www.onlinecviceni.cz/

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory – online příprava přijímací zkoušky

https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/ - interaktivní učebnice

Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign